Advanced Search

Saggiaktok Saggiaktok

Saggiaktok Saggiaktok

Canadian (Inuit), born 1932