Advanced Search

Semyon Timoshenko

Semyon Timoshenko

Russian, 1895 - 1970